onsdag den 6. oktober 2010

Klubbens Formål / Love

Love for Silkeborg Fluebinderlaug

§ 1
stk. 1
Foreningens navn er SILKEBORG FLUEBINDERLAUG
Hjemsted er Silkeborg og omegn.

stk. 2 Formål: At skabe et socialt fællesskab mellem unge og ældre omkring vores fælles hobby og derigennem fremme glæden ved lystfiskeri, ved at fremstille sit eget grej og ved at færdes i naturen.

§2
stk. 1 Der kan optages et ubegrænset antal medlemmer i lavet.

stk. 2 Eksklusion kan ske når et medlem modarbejder foreningens interesser jf. §1 stk 2 eller overtræder dens vedtægter.
Eksklusion af et medlem kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller ved skriftelig begæring herom fra mindst 1/3 af medlemmerne. Forslag om et medlems eksklusion skal behandles på førstkommende generalforsamling. Afgørelsen træffes ved skriftelig afstemning og kræver simpelt flertal. Bestyrelsen kan dog, indtil en generalforsamlings afgørelse foreligger midlertidigt ekskludere et medlem. Medlemmet har ret til at komme og tale sin sag på den kommende generalforsamling.

§3
stk. 1 Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i Oktober.
Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Forslag som ikke er optaget på dagsordenen kan behandles, men ikke vedtages på generalforsamlingen.
Ved afstemning bestemmer dirigenten afstemningsmetoden, dog skal der være skriftlig afstemning, når blot 1 medlem kræver det.

stk. 2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller (e)
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse og suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning.
Medlemmerne kan med mindst 15 underskrifter kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt.

stk. 4 Alle rettidigt indkomne forslag afgøres ved simpel majoritet.
Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

§4
stk. 1 Bestyrelsen består af 5 mænd/kvinder.
Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår 3 og 2 hvert andet år efter tur, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituere sig selv.

stk. 2 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af bank-eller girokonto. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

stk. 3 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

§5
stk. 1 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.


stk. 2 Regnskabs året for Silkeborg fluebinderlaug går fra 1 tirsdag i oktober til og med 1 mandag i oktober

§6
stk. 1 Foreningens opløsning skal vedtages på en dertil indkaldt generalforsamling, og derefter ved urafstemning af mindst 2/3 af medlemmerne.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål der har relation til fiskeri.